Модернизация на подстанция Долна Митрополия

През месец ноември 2017 г. "Неопет" ООД сключи договор за възлагане на обществена поръчка с възложител "ЧЕЗ Разределение България" АД. Договорът е спредмет "Модернизация (ретрофит) на подстанция "Долна Митрополия" 110/20 kV". Срокът за изпълнението му е 2 години, като се очаква строителните работи да започнат в края на м. януари 2018 г.