Комплектни трансформатори подстанции (МКТП и БКТП)

Комплектни трансформатори подстанции (МКТП и БКТП)  6.3, 12 и 24 kV с апаратура на Schneider Electric, SiemensEfacec

Комплектната трансформаторна подстанция (БКТП/МКТП) представлява комплектно енергетично съоръжение, което е предназначено да приема, преобразува и разпределя електрическата енергия на трифазния електрически ток.

КТП са предназначени за работа на открито при следните параметри на околната среда:

  •      Продължителен режим на работа
  •      Температура на околната среда – от - 30 ÷ +50°С
  •      Монтаж: на открито
  •      Надморска височина на монтажа: до 1000 м
  •      Относителна влажност на въздуха – до 100% при 25°С
  •      Взривобезопасна и пожаробезопасна среда.
  •      Райони с нормално замърсяване на околната среда.

Апаратите, монтирани в предлаганото съоръжение са нови и с гарантирано качество.

Всички съоръжения са заземени чрез общ заземителен контур.

КТП има вътрешно осветление включващо се с ключове, монтирани отвътре до всяка врата.

КТП има вентилационни отвори, достатъчни за осигуряване на естествено охлаждане на съоръженията. Вентилационните отвори са защитени от проникването на птици и гризачи и не позволява проникване с тел или друго приспособление до части под напрежение. Предвидена е защита на стените и тавана от воден конденз.

Вратите се отварят на 120°С с възможност за фиксиране в отворено положение.

Подвеждането на кабелите става с херметични кабелни преходници.

За нормалната и безопасна работа и експлоатация на КТП са предвидени всички мероприятия, съгласно изискванията на БДС ЕN 62271-202 и Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

КТП се състои от: секция средно напрежение  (10/20kV), секция/секции трансформатор и секция ниско напрежение (0,4 kV). Допуска се РУ СрН и НН да бъдат в едно помещение (секция) при спазване на съответните изисквания. 

Всяко КТП се придружава със съпроводителна документация включваща: инструкция за монтаж и експлоатация; сертификат за качество; декларация за съответствие; гаранционна карта; изпитвателен протокол и всички документи за качеството на вложената апаратура.

 

Комплектни трансформатори подстанции (МКТП и БКТП) 7.2, 12 и 24 kV

Бетоновият комплектен трансформаторен или металните комплектен трансформаторен пост е предназначен за електрозахранване на жилищни,административни и промишлени сгради за напрежение 20(10) / 0,4 kV. Работи на открито, в условия на нормален климат. БКТП се монтира върху предварително отлети ивични основи по изготвени от НЕОПЕТ чертежи или предоставени от Възложителя. Трафопостът е фабрично завършен, включващ Уредба Ср.Н, Уредба НН и Трансформатор. БКТП може да бъде едно, дву и тритрансформаторен. Изпълняват се и друг тип БКТП по индивидуален проект на клиента. Обслужването на трафопоста може да бъде едностранно, двустранно или тристранно според мястото за монтаж. Системата за вентилация осигурява липса на конденз и охлаждане на трансформатора. Цветът на БКТП е по желание на клиента. Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider Electric, Siemens и други,в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– Номинално напрежение на страна Ср. Н – 20 (10)
kV
– Номинално напрежение на страна Н. Н – 0,4
kV
– Номинална честота – 50
Hz
– Ток на термична устойчивост на страна Ср. Н – 20
kA/1s
– Ток на динамична устойчивост на страна Ср. Н – 40
kA/max
– Максимална мощност на трансформатора – 800
kVA
– Степен на защита на отсек Ср. Н и Н.Н
IP 43
– Степен на защита на отсек Трансформатор
IP 33
– Температура на околната среда
oт -30C до +40С
– Надморска височина до 2000 м