Кондензаторни батерии KONDAS

КОМПЕНСИРАНЕ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ

Режими на компенсиране на реактивна енергия 
Могат да бъдат дефининирани три режима на компенсиране в зависимост от точката на свързване на кондензаторите към мрежата: индивидуално, частично и цялостно.

Индивидуално компенсиране 
Кондензаторът е директно свързан към товара, който трябва да се компенсира – напр. двигател, силов трансформатор и др., така че комбинацията товар – кондензатор има характер на активен товар спрямо мрежата. 
По този начин реактивният ток не се пренася през линията към компенсирания товар.

Частична компенсация 
Компенсиращ кондензатор или ККУ компенсират реактивната мощност на група от товари. 
Товарите в тази група са разположени в едно разклонение на мрежата и генерират голяма част от общата реактивна мощност в инсталацията. 
Частичното компенсиране е подходящо за ситуации изискващи автоматична компенсация и намаляване на Джауловите загуби, дължащи се на токовете протичащи по линиите.

Цялостно компенсиране 
Централизирано коригиране на фактора на мощността cosϕ винаги е за предпочитане в инсталации, където има значително вариране на товара. Най-общо казано – поради неедновременното натоварване, мощността необходима за централизирана корекция на cosϕ е по-малка от тази необходима за индивидуално или частично компенсиране.

S – привидна мощност kVA 

P – Активна мощност kW 
Q – Реактивна мощност kVAr

Пример 

Активна мощност Р = 150 kW 
Текущ cosϕ cosϕ1 = 0,55 
Необходим cosϕ cosϕ2 = 0,97 
Съгл. таблицата коефицент К = 1,268 
ΔQ = P . K = 190 kVAr 
(необходима капацитивна мощност)Фирма „ НЕОПЕТ” ООД разполага с необходимите специалисти и оборудване за качествено и трайно решаване на проблемите на своите настоящи и бъдещи Клиенти, свързани с компенсирането на факторът на мощността. 

„НЕОПЕТ” ООД е вносител на висококачествени кондензаторни батерии производставо на фирма KONDAS Турция и полагащото се към тях допълнително оборудване, електрически табла, контактори, прекъсвачи, контролери и др. свързани с необходимостта от компенсиране на реактивна енергия.

„НЕОПЕТ” ООД предлага гаранционно и след гаранционно обслужване на изградените и доставени от нея съоръжения и материали във всяка една точка на страната. Също така гарантираме, че електрооборудването, с което работим, отговаря на всички норми и стандарти, съгласно действащото законодателство на Европейския Съюз и Република България.

Нашата цел е да бъдем изцяло в услуга на своите Клиенти, участвайки активно в процеса за намиране на най-добрите технически решения на техните нужди и технологични проблеми.

Надяваме се на дълготрайно и ползотворно сътрудничество с всички наши настоящи и бъдещи Клиенти.