Сертификати

Фирма НЕОПЕТ ООД притежава удостоверение от камарата на строителя,също така сертификати за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Политика по качеството

Политиката по качеството на “Неопет” ООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти от страна на нашите сътрудници. Дружеството се стреми да спазва действащите законови и нормативни изисквания при изпълнение на специфичните дейности. То се стреми да предлага конкурентни продукти с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на фирмата.

Политиката по качеството на “Неопет” ООД е:

 

“ОТГОВОРНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА КАЧЕСТВО”

 

За изпълнение на декларираната Политика по качеството, Ръководството дефинира следните цели по качеството:

 • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти с желаното от тях качество;
 • Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта;
 • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите сътрудници;
 • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
 • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
 • Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
 • Постоянно обучение на персонала и монтаж на модерни съоръжения.

“Неопет” ООД оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти;
 • Брой на усвоените нови технологии и съоръжения за монтаж;
 • Квалификация на сътрудниците;
 • Брой на нови клиенти;
 • Брой на постоянните клиенти (с две и повече последователни поръчки).

Всички показатели е необходимо да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се оказват качествени услуги и да се работи със съвременни технологии и съоръжения е ключов елемент за постигане на конкурентоспособност.

За всички процеси, определени от системата по качеството, има целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично съгласно т. Преглед от ръководството и се определят конкретни стойности на целевите параметри.

Ръководството на “Неопет” ООД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване.

Политика по околна среда

Като Организация, която напълно съзнава своята отговорност за защита на околната среда, Ръководството на „Неопет” ООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения.

Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Интегрираната система за управление да бъдат изпълнени.

Ръководството и персоналът на дружеството осъзнават отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на Дружеството. Политиката по околната среда се базира на следните основни принципи:

 • Спазване на приложимите законови изисквания и прилагане на добри практики в областта на опазването на околната среда;
 • Непрекъснато подобряване при опазването на околната среда чрез управление на генерираните отпадъци в съответствие със законовите изисквания – правилно обезвреждане, стремеж към рециклиране и повторно използване;
 • Стремеж към икономично потребление на природни и енергийни ресурси – ел. енергия, вода, горива, хартия и др.;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;
 • Стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси, изпълнявани от дружеството;
 • Осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;
 • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни  при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Поддържане на готовност на персонала на дружеството за реакция при бедствия и аварии, за постигане на минимални щети за околната среда и природата .

Ръководството на „Неопет“ ООД има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на дружеството. “Неопет” ООД ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • Брой събития, причиняващи щети за околната среда;
 • Брой обучения за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на ОС;
 • Брой учения за реакция при бедствия и аварии;
 • Брой обучения на доставчици и подизпълнители.

Ръководството на „Неопет“ ООД предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на ОС до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти. Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на околната среда, както и със съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител на „Неопет” ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по отношение на ОС в съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015

Политика по здраве и безопасност

В „Неопет“ ООД вярваме, че здравето и безопасността на нашите служители са от първостепенно значение. Осъзнаваме, че декларирането и прилагането на ясна политика за управление на здравето и безопасността при работа, поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Интегрирана система за управление на дружеството.

Политиката на управление на ЗБУТ на „Неопет“ ООД е насочена към непрекъснато подобряване на условията на труд в съответствие с българското и европейско законодателство, постигане на все по-висока удовлетвореност на персонала от изпълняваната трудова дейност. За ефикасното провеждане на Политиката по здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството определя следните основни принципи:

 • създаване и поддържане на работни места без риск за здравето на работещите;
 • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати и ограничаването им при източника на възникването им;
 • спазване на действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд (в България или в страната където се изпълняват дейностите);
 • формиране на висока професионална култура по безопасност;
 • осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички служители и други лица, извършващи дейности от името на Дружеството, да осъзнаят рисковете, свързани с тяхната работа и отговорно и безопасно да изпълняват задълженията си;
 • осигуряване на надеждна комуникация по всички въпроси по здравословни и безопасни условия на труд между ръководството и персонала.

Създаването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд се реализират чрез следните конкретни дейности:

 • Осигуряване на оборудване и инструменти, отговарящи на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа.
 • Нормализиране и периодично измерване параметрите на работната среда, прилагане на средства за колективна защита, осигуряване на ефективни лични предпазни средства.
 • Санитарно-битово обслужване – в съответствие с характера на дейността, броя и състава на персонала.
 • Здравно обслужване – от служба по трудова медицина.
 • Разработване на анализи и планове, осигуряване на ефективно действие на екипите за борба с авариите.
 • Обучение и инструктаж по проблемите на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

“Неопет” ООД ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • Брой инциденти при изпълнение на дейностите;
 • Брой обучени лица за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на здраве и безопасност;
 • Брой учения за реакция при бедствия и аварии;
 • Брой обучения на доставчици и подизпълнители.

Ръководството на „Неопет“ ООД предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на здраве и безопасност до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти. Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на здравето и безопасността, както и с съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител на „Неопет” ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007

 

ISO 9001

ISO 14001 

BS OHSAS 18001

Удостоверение от КСБ - Първа група

Удостоверение от КСБ - Трета група

Удостоверение от КСБ - Пета група